Používaním stránky kamdomesta.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.

Registrácia

Prispôsobte si Váš obľúbený portál Vašim požiadavkám a zároveň budete informovaný o nových podujatiach, o ktoré máte záujem. Cieľom portálu kamdomesta.sk je poskytnúť Vám neustály prehľad o kultúrnych a spoločenských akciách, aby Vám žiadna, pre vás záujímavá informácia neunikla.

Máte svoju obľúbenú sekciu na www.kamdomesta.sk?
Vytvorte si vlastný účet a zadefinujte si ju. Otvorí sa vám po každom vašom prihlásení.

Agent podujatí Vám umožní sledovať podujatia podľa nastavených kritérií. Po ich zadefinovaní (voľba mesta a kategórie) Vám bude odosielaný newsletter na zadanú mailovú adresu pravidelne po každej zaevidovanej zmene obsahu. Maximálne však raz denne.

Zaregistrujte sa. Je to jednoduché a nič vás to nestojí.
Prístupové údaje
Prihlasovacie meno *
Heslo *
Potvrdiť heslo *
Registračné údaje
Meno *
Priezvisko *
Email *
Adresa
Mesto
PSČ
Štát
Vaše registračné údaje nebudú uverejnené,
slúžia iba pre interné účely redakcie
a pre vzájomný kontakt
Opíšte kód z obrázku *

Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami

Všeobecné podmienky používania on-line služieb.

Pojmy
On-line službou sa rozumie prístup na portál www.kamdomesta.sk prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tohto portálu. Registračnými podmienkami sa rozumejú podmienky používania služieb. Poskytovateľom služieb je enter design, s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, IČO: 36217891, OR: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka: 13661/V. Používateľom služby je každá fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude poskytovateľom akceptovaný podľa nižšie uvedených podmienok. Odoslaním registračného formulára poskytovateľovi vyslovuje používateľ bezpodmienečný súhlas s registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

Registrácia používateľa
Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára výlučne pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje. Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla používateľa, ktoré je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám.

Ochrana osobných údajov
Používateľ svojou registráciou dáva súhlas na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov (podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
 vyplnených v registračnom formulári prevádzkovateľa portálu po dobu pokiaľ bude registrovaným používateľom služby. Používateľ môže požiadať o zrušenie jeho užívateľského prístupu a to zaslaním e-mailu na adresu info@kamdomesta.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje používateľa tretím osobám bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný takéto údaje poskytnúť orgánom štátnej moci pokiaľ mu toto bolo nariadené súdom, zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.

Pravidlá používania služieb poskytnutých na kamdomesta.sk
Používateľ je oprávnený používať služby výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Používateľ sa zaväzuje používať služby výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám. Používateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej. Používateľ sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.


Práva poskytovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky. Poskytovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody. Poskytovateľ má právo rozposielať používateľom správy formou elektronickej pošty na propagačné účely svojich produktov a služieb alebo produktov a služieb tretích strán. Používateľ potvrdením registračného formulára súhlasí s doručovaním správ s takýmto obsahom. Poskytovateľ má právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť obsah týchto Všeobecných podmienok používania on-line služieb.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu
Poskytovateľ ani používateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie používateľ sprostredkoval prostredníctvom služby, za škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných používateľom prostredníctvom služby, za škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla, za škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu používateľovi zo strany poskytovateľa.

Záverečné ustanovenia 
Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2012 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať. 

KATEGÓRIE FIRIEM

ONLINE ČASOPIS

Vedeli ste, že náš časopis si môžete bezplatne prečítať aj online? Všetky vydania sú pre Vás dostupné.
Online časopis

ANDROID APLIKÁCIA

Chcete mať prehľad o najnovších filmoch alebo koncertoch aj vo svojom mobile? Stiahnite si bezplatne našu aplikáciu.
Google play storeAndroid app
© enter design, s.r.o. Všetky práva vyhradené.